Sie sind hier

Soziaalt Engagement vun der Munnerefer Gemeng

Gudde Mëtten. Merci villmools fir d’Wuert. Ech wollt a menger Interventioun dat soziaalt Engagement an dësem Budget beschreiwen.

Wéi déi lescht Joere schonn hu mer an dësem Budget eng Rei sozial Engagementer agedroen. Verschiddener ginn direkt un d’Leit ausbezuelt. 2015 wäerte mer awer och eng Rei nei Bauten oder Renovatiounen an Ugrëff huelen, fir deene Leit ënner d’Äerm ze gräifen déi et brauchen.

Wann mer am Budget kucken, fanne mer Artikelen agedroe fir "Foyer pour personnes âgées", wéi zum Beispill d’Participatioun vum Home zu Réimech. 22.000 € si virgesinn fir den Déngscht vum "Télé Alarm" doheem méi gënschteg unzebidden. D’Gemeng Munneref bezilt d’Halschent vun dësem Hëllefsdéngscht. Dës Apparater an d’ Participatioun vun der Gemeng droen esou zum Sécherheetsgefill vun deenen eelere Matbierger bei.

E grousst Engagement hëlt d'Gemeng Munneref och wann et drëm geet Leit op den 2. Aarbechtsmarché ze hëllefe fir dass si mëttelfristeg erëm kënnen eng Aarbecht fannen. 122.000 € steiere mir bei fir d'"Beschäftegungsinitiative Réimecher Kanton" kuerz BIRK, wou ëmmer erëm Leit aus eiser Gemeng ënner Daach kommen, fir do eng besser Formatioun ze kréie fir maximal 2 Joer, an duerno ëmsou gréisser Chancen hunn fir eng nei Aarbecht ze kréien.

Op der anerer Säit kommen d’Aarbechter vum BIRK heem bei eis fir kleng Aarbechten ze maachen an dat virun allem bei eelere Leit an eiser Gemeng. Wichteg ass et och ervirzehiewen, dass de BIRK eng nei Formule huet mat enger neier Equipe, déi fir déi eenzel Gemengen Aarbechte maache kann. Bei eis an der Gemeng ass am Moment eng Equipe am Gaang an der Entrée vu Munneref déi al Stengemauer ze demontéiere fir se dann 2015 nees nei opzebauen, well dës Mauer net méi stabil war.

Eis Pompjeeën hunn niewent engem neie Gefier och dëst Joer héich "frais de fonctionnement". Dëst aus verschiddene Grënn: d’Pompjeeën am ganze Land kréien en neie Funk, de Systeme RENITA, wou och d’ Gemeng Munneref matmécht. Dann hu mer am leschte Gemengerot iwwer deen neie SIS ofgestëmmt: am Budget mierke mer dëst mat de Stonne vun der Permanence an der Indemnitéit fir de Korpschef an seng 2 Adjointen. 295.580 € stinn am Budget fir Geschir, "frais de fonctionnement" a Material. Dës Zomm ass awer richteg investéiert well se an d’Sécherheet vun eis all investéiert gëtt. Wann och nëmmen engem eenzege Mënsch an eiser Gemeng mat dëse Sue gehollef ka ginn ass dëse Budget méi wei richteg investéiert.

Loosst mech awer och nach 2 verschidde Primë vun der Gemeng Munneref erauspicken. Et si Primë déi d’Gemeng Munneref direkt ausbezilt u Leit déi se brauchen, an zwar 50.000 € "Allocation compensatoire" an 30.000 € "Prime d’encavement", eist Gromperegeld. Dat sinn 80.000 € déi d'Gemeng deene Leit zur Verfügung stellt déi se brauchen, dëst ouni groussen administrativen Opwand an ouni misse vum "Office social" begleet ze ginn.

Eng Prime déi och nach ausbezuelt gëtt ass d’"Prime d’Acquisition", eng Prime mat der mer wëllen d’Leit ënnerstëtzen, déi sech eng Wunneng uschafen. Eng Prime déi am Moment nach jidderee kann ufroen, hie muss just eng Wunneng kaf hunn an se net verloune mee selwer dra wunnen. Dës Prime gëtt verduebelt wann een och nach eng Prime vum Staat kritt huet. D’ Gemeng Munneref ass nach eng vun deenen eenzege Gemengen déi des Prime ausbezilt. Also 70.000 € déi direkt iwwert d‘Leit an de Logement fléissen.

Ëmmer erëm muss een awer leider soe ginn et Leit, déi sech weder kënnen en Logement lounen a scho guer net kafen. Dofir ass et och zum Deel der Gemeng hir Pflicht ze hëllefen, fir deene Leit eng Wunneng zu engem méi gënschtege Präis zur Verfügung ze stellen. D’Gemeng Munneref huet esou Wunnengen an déi ginn zum Deel fir länger Zäit verlount oder fir méi kuerzfristeg. Natierlech hu mer ëmmer eng Wunneng fräi fir wann onglécklecherweis an engem Haus e Feier géing ausbriechen, wat mer natierlech kengem wënschen. D’"Maison Klemmer" am Millewee ass fir dee Fall geduet, am Moment si mer am Gang, dat Haus zum gréissten Deel an eegener Regie frësch ze maachen, an dofir sti 25.000 € am Budget. Am "Cristal Mondorf" wäerte mer och nach e Studio amenagéiere fir do ab Mäerz kennen e Logement zu engem soziale Praïs unzebidden. De Gemengenhangar an der "route de Luxembourg" wëlle mer ausbauen, esou dass mer och do kënnte verschidde Logementer kreéieren. 5.000 € fir d’Joer 2015 si virgesinn fir d’Etude vun dësem Projet, fir esou kënnen eise Patrimoine mat "Logements sociaux" ze verbannen an dat a ganz enker Zesummenaarbecht tëschent dem "Ministere du Logement" an der Gemeng.

En anere Projet fir Famillen aus eiser Gemeng kënnen eng Wunneng ze erméigleche sinn déi Terrainen, déi d’Gemeng lescht Joer an der "route de Mondorf" zu Altwis kaf huet. Déi solle komplett erschloss ginn, en PAP soll drop realiséiert ginn, fir se da weider u jonk Famillen aus der Gemeng ze verkafen zu engem soziale Präis.

Vis-à-vis vun deenen Terrainen huet d’Gemeng en Haus kaaft, wou en innovative Projet realiséiert gëtt. 325.000 € hu mer am Budget stoe fir dëse Projet. E muss just nach an de Gemengerot fir dann sou séier wéi méiglech unzefänken. Hei wäerte 4 jonk Leit d‘Meiglechkeet kréien an enger Aart WG ze wunnen zu engem soziale Loyer. Si gi begleet vun engem Mataarbechter vum "Ministere de la Famille".

Sou laang scho schwätze mer vum Wunnengsbauprojet an der "rue des Rosiers" - Gott sei Dank kënnt elo Bewegung an déi Saach. 17 Wunnenge ginn hei zesumme mam "Fonds du Logement" gebaut. D’ Gemeng bezilt hei net nëmmen en Deel vun den Infrastrukturen, mee si verkeeft hei Terrainen un den "Fonds de Logement" an dat zu engem niddrege Präis, an zwar fir 7.500 € den Ar.

Ech mengen, dass ech elo den Tour duerch en gudden Deel vun deene wichtege soziale Moossnamen am Budget rectifié 2014 an am Budget 2015 gemaach hunn. Ech wollt awer nach fir ofzeschléissen all de Leit vun der Gemeng Merci soen déi dozou bäigedroen hunn fir dëse Budget kënnen ze realiséieren.

Zum Schluss wënschen ech Iech schéi Feierdeeg, an eng gutt Gesondheet.