Sie sind hier

Newsletter vun der Sektioun Munneref

News

WAT MIR BIS ELO ËMGESAT HUNN

Bushaischen Traversée

Fäerdegstellung an Opwäertung vun der neier Busgare zu Munneref. Mat der elektronescher Borne gëtt  d’Waardezäit fir d’Leit verkierzt a si kënnen digital entdecken, wat d’Gemeng Munneref ze bidden huet. Komplettéiert gëtt dëst Gebai duerch déi zwou nei ëffentlech Toiletten.

Forage-Captage Plinnesbongert

Mat dëser Buerung konnt eng zousätzlech Drénkwaasserreserve geschafe ginn. Zesumme mam Erneiere vun den 2 Waasserbehälter um Wouer- resp. Stengenerbësch ass d’Gemeng Munneref fir déi nächst Joren do gutt opgestallt.

Verkéierssécherheet Altwis + Elleng

An den Uertschaften Altwis an Elleng sinn eng ganz Rei Zebrasträifen ëmgebaut ginn, respektiv bäikomm. Duerch eng méi enk Fuerbunn, eng méi  performant LED-Beliichtung an duerch verschidden Inselen ass d’Sécherheet vun de Foussgänger verbessert ginn.

Paschtoueschhaus Elleng

An enker Zesummenaarbecht mam Institut National pour le Patrimoine National, ass d’Paschtoueschhaus zu Elleng am Fong sanéiert a renovéiert ginn. D’Erhale vum architektonesche Patrimoine stoung hei kloer am Virdergrond. An Zukunft wäert eng Famill mat Kanner am Haus wunne kënnen.

Renovatioun Sportshal

D’Sportshal zu Munneref gouf sanéiert an ass elo energetesch a sécherheetstechnesch um neiste Stand. Nieft den aktuelle Brandschutzmoossnahmen, ass och eng Photovoltaïksanlag um renovéierten Daach installéiert ginn. Mat den neien, ëmweltfrëndlechen LED-Luuchten, der renovéierter Ramp, déi den Accès bei d’Hal fir all Bierger accessibel mécht, fonkelt de Centre Sportif Roll Delles nees fir all Sportler a Spectateuren am neie Glanz.

Eis nei Projeten

MESURE ANTI-CRUE

Déi lescht Joeren hunn gewisen, wéi wichteg Investissementer an den Héichwaasserschutz sinn. Déi drëtt Phase vun dësem wichtege Projet gesäit méi e breet Flossbett an eng nei Holzbréck vir. Weider soll den Ënnerhalt vun der Baach, an Zesummenaarbecht mam Waasserwirtschaftsamt, méi intensiv ginn. Duerch den nei opgestallten Héichwaasserschutzprogramm kann d’ Gemeng am Fall vun Héichwaasser dann och méi séier reagéieren,

SCHWÄMM

No enger laanger Preparatioun sinn déi definitiv Pläng vun der neier Schwämm ugeholl. Um Site Op Gréimelter wäerten net nëmmen d’Schüler vu Munneref an aus anere Gemengen kënnen schwamme goen; vun deene sëllege Basenge wäert och de Grand public, kënne profitéieren –   esouwuel banne wéi baussen.

Traversée

No engem intensiven éischte Chantier sinn d’Réimecher Strooss an d’Rue Frantz Clément prett fir déi nächst Etapp. Nieft wichtegen Infrastrukturaarbechten, wéi dem Erneiere vum Kanal an der Erweiderung vum Gas- an Drénkwaasserreseau wäerten déi zwou  Stroossen sech optesch veränneren. Nei Parkingsplazen, e Shared space mat limitéierter Vitesse op 30 km/h, Vëlospisten an eng nei Bamallee sinn am Projet virgesinn.

Emwelt an Energieeffizienz

D’Diskussiounen ëm ons Ëmwelt an ëm d’Energieeffizienz si méi ewéi aktuell . Mir sinn houfreg, dass mir als Majoritéit der Ëmwelt déi lescht Jore schonn eng Prioritéit ginn hunn, an eng Rei Moossnamen an deem Sënn decidéiert hunn:

  • Konstante Monitoring vun den ëffentleche Gebaier, fir den Energieverbrauch ze moossen an eventuell Adaptatiounen ze huelen
  • Mam Stroosseluuchteprogramm, dee Schratt fir Schratt ëmgesat gëtt, sinn déi lescht Zäit scho vill Luuchten op LED ëmgerëscht ginn. Dës modern Technik erlaabt eng Reduktioun vun der Liichtverschmotzung, méi Energieeffizient an eng verbessert Sécherheet op eise Stroossen
  • Och an anere Gemengeninfrastrukture goufen LED-Luuchten agebaut, wéi rezent um Fussballsterrain, woumat däitlech manner Energie verbraucht gëtt
  • Elektromobilitéit spillt fir d’DP-Majoritéit eng wichteg Roll. Mir si frou, dass d’Gemengegefierer lues a lues duerch Elektrogefierer ersat ginn. Weider sinn nei e-Bike kaf ginn, an de Mondibus fiert och elektresch.
  • Dat neit Bautereglement ass am Sënn vun der Biodiversitéit opgestallt ginn. Esou sinn zum Beispill Schottergäert net méi erlaabt, an d’Gemengeservicer beméie sech, fir  ëffentlech Plaze weider ze begréngen.

Logement

Déi lescht Joren hu mir als Majoritéit dem Logement e besonneschee Stellewäert ginn. Mir hu vill investéiert an Haiser kaf, respektiv  Gemengegebaier renovéiert. Esou hu mir et fäerdeg bruecht, dass d’Gemeng Munneref elo Proprietär vu 17 Logementer ass. Dat si 55 Leit, deene mir kënnen en Daach iwwert dem Kapp zur Verfügung stellen.

De Projet Millbaach asseng Première fir eis Gemeng. De Projet gesäit 4 Eefamilljenhaiser an eng Residenz mat 4 Unitéite vir. D’Haiser gi spéider iwwert e Punktesystem mat engem Bail emphytéotique verkaf, wärend d’Appartementer an der Hand vun der Gemeng bleiwen a verlount ginn.

Am Zentrum vun Altwis iwwerdeems soll en anere Projet vun der Gemeng Wunnraum schafen. Hei si 6 innovativ Wunnunitéiten virgesinn.

De Projet A Kréiesch steet an de Startlächer. Wärend um Rez-de-Chausée eng Brasserie den Duerfkär vun Elleng beliewe soll, sinn um éischte Stack zwou Wunnenge virgesinn. 


 


WAS WIR BISHER UMGESETZT HABEN

‚Bushaischen Traversée‘

Die Fertigstellung und Modernisierung des neuen Busbahnhofs in Mondorf. Mit dem elektronischen Terminal wird die Wartezeit für die Menschen verkürzt und sie können digital entdecken, was die Gemeinde Mondorf zu bieten hat. Abgerundet wird dieses Gebäude durch die beiden neuen öffentlichen Toiletten.

Brunnenfassung ‚Plinnesbongert‘

Mit dieser Bohrung konnte eine zusätzliche Trinkwasserreserve geschaffen werden. Zusammen mit der Erneuerung der beiden Wasserhochbehälter im Woer- bzw. Stengenerwald ist die Gemeinde ist für die nächsten Jahre gut aufgestellt.

Verkehrssicherheit Altwies und Ellingen

In den Ortsteilen Altwies und Ellingen wurden einige Zebrastreifen umgestaltet oder zusätzlich angelegt. Die Sicherheit der Fußgänger wurde durch eine schmalere Fahrbahn, effizientere LED-Beleuchtung und verschiedene Verkehrsinseln verbessert.

Pfarrhaus Ellingen

In enger Zusammenarbeit mit dem nationalen Denkmalschutz wurde das Pfarrhaus in Ellingen grundlegend saniert und renoviert. Die Erhaltung des architektonischen Erbes stand hier klar im Vordergrund. In Zukunft wird eine Familie mit Kindern in dem Haus wohnen können.

Umbau der Sporthalle

Die Sporthalle in Mondorf wurde renoviert und ist nun energetisch und sicherheitstechnisch auf dem neuesten Stand. Zusätzlich zu den aktuellen Brandschutzmaßnahmen wurde auf dem sanierten Dach auch eine Photovoltaikanlage installiert. Mit den neuen umweltfreundlichen LED-Leuchten und der sanierten Rollstuhlrampe, die den Zugang zur Halle für alle Bürger zugänglich macht, erstrahlt das Roll-Delles-Sportzentrum für alle Sportler und Zuschauer wieder in neuem Glanz.

Unsere neuen Projekte

Hochwasserschutz

Die vergangenen Jahre haben gezeigt, wie wichtig Investitionen in den Hochwasserschutz sind. Die dritte Phase dieses wichtigen Vorhabens sieht ein breiteres Flussbett und eine neue Holzbrücke vor. Außerdem soll der Unterhalt des Baches in Zusammenarbeit mit dem Wasserwirtschaftsamt intensiviert werden. Dank des neu aufgelegten Hochwasserschutzprogramms kann die Kommune im Hochwasserfall schneller reagieren,

Schwimmbad

Nach langer Vorbereitung sind die endgültigen Pläne für das neue Schwimmbad genehmigt worden. Am Standort ,op Gréimelter‘. können nicht nur Schüler aus Mondorf und anderen Gemeinden schwimmen gehen, auch die breite Öffentlichkeit wird von Schwimmbad profitieren können – sowohl drinnen als auch draußen.

Ortsdurchfahrt

Nach intensiven ersten Bauarbeiten sind die Remicher Straße und die Rue Frantz Clément bereit für den nächsten Bauabschnitt. Neben wichtigen Infrastrukturmaßnahmen, wie der Erneuerung des Kanals und dem Ausbau des Gas- und Trinkwassernetzes, werden sich die beiden Straßen auch optisch verändern. So sind neue Parkplätze, ein ,shared space‘ mit Tempo 30, Fahrradwege und eine neue Allee vorgesehen.

Umwelt und Energieeffizienz

Diskussionen über Umwelt und Energieeffizienz sind mehr als aktuell. Wir sind stolz darauf, dass wir als Ratsmehrheit der Umwelt bereits in den letzten Jahren Priorität eingeräumt und eine Reihe von Maßnahmen beschlossen haben:

  • Ständige Überwachung öffentlicher Gebäude, um den Energieverbrauch zu messen und gegebenenfalls Anpassungen vorzunehmen
  • Mit dem schrittweise umgesetzten Straßenbeleuchtungsprogramm wurden in letzter Zeit viele Lampen auf LED umgestellt. Diese moderne Technologie ermöglicht eine Verringerung der Lichtverschmutzung, mehr Energieeffizienz und mehr Sicherheit auf unseren Straßen
  • Auch in anderen kommunalen Einrichtungen, wie zuletzt auf dem Fußballplatz, wurden LED-Leuchten installiert, mit denen deutlich weniger Energie verbraucht wird
  • Elektromobilität spielt für die DP-Mehrheit eine wichtige Rolle. Wir freuen uns, dass die Kommunalfahrzeuge nach und nach durch Elektrofahrzeuge ersetzt werden. Außerdem wurden neue E-Bikes beschafft und auch der ‚Mondibus‘ fährt elektrisch.
  • Die neuen Bauvorschriften wurden untere Berücksichtigung der Biodiversität erstellt. So sind u.a. Schottergärten nicht mehr erlaubt und die Gemeindewerkstätten bemühen sich, öffentliche Plätze weiter durch Begrünung zu gestalten.

Wohnen

In den letzten Jahren haben wir als Ratsmehrheit dem Wohnen einen besonderen Stellenwert beigemessen. Wir haben viel in den Kauf von Häusern und die Renovierung von gemeindeeigenen Gebäuden investiert. So haben wir es geschafft, dass die Gemeinde Mondorf nun Eigentümerin von 17 Wohnungen ist. So können wir 55 Menschen ein Dach über dem Kopf bieten.

Das Projekt ‚Millbaach‘ ist eine Premiere für unsere Gemeinde. Das Projekt sieht vier Einfamilienhäuser und eine Residenz mit vier Wohnungen vor. Die Häuser werden später über ein Punktesystem via Erbpacht verkauft, während die Wohnungen in den Händen der Gemeinde verbleiben und vermietet werden.

Im Zentrum von Altwies soll ein weiteres Projekt der Gemeinde Wohnraum schaffen. Hier sind sechs innovative Wohnungen geplant

Das Projekt ‚A Kréiesch‘ steht in den Startlöchern. Während im Erdgeschoss eine Brasserie den Dorfkern von Ellingen beleben soll, sind im Obergeschoss zwei Wohnungen vorgesehen.