Sie sind hier

Infrastrukturen: Am Buedem gëtt vill beweegt

Dir Dammen an Hären,

Erlaabt mer Iech e puer Chifferen ze soen, déi d’Majoritéit vun déi Gréng an DP mat dësem Budget’s Projet wëll an d‘Infrastrukturen während dem Exercice 2015 investéieren.

Verschéinerung vun der Entrée vu Munneref aus Richtung Altwis: 50.000 €

Well Munneref eng Thermalstad ass, ass dëst e wichtege Projet fir eis Gemeng. Wann ee vun Altwis erakënnt, fält et op, dass mer déi Entrée musse verschéineren. Am Moment schafft de BIRK schonns drun fir déi Stengemauer ze erneieren. Mee op dëser Plaz mussen Aménagementer gemaach ginn, esou dass Munneref direkt an der Entrée schonn e flott Bild vun sech selwer gëtt.

Plaz tëschent der "rue John Grün" an dem "Brill" gëtt nei aménagéiert: 20.000 €

Wéi der jo sécher scho gesinn hutt, sinn op der Spillplaz hannert der "rue John Grün" an dem "Quartier Brill" vill Aarbechte gemaach ginn. Hei geet et drëm e Projet ze realiséieren an deem Park mat Spillplaz verschmëlzen, esou dass op där enger Säit eeler Leit kënne „plein pied“ spadséiere goen. Op der anerer Säit kënnen d'Eltere higoen an  hier Kanner do ongestéiert spille loossen.

Nei Spillplaze ginn amenagéiert an déi bestehend ginn nogekuckt laut engem Rapport vu Luxcontrol: 80.000 €

Spillplazen an der Gemeng musse Plaze si, wou d‘Elteren sech keng Suerge brauchen ze maachen iwwert d‘Sécherheet vun de Spiller. D‘Gemeng Munneref mécht dofir regelméisseg Kontrollen duerch en agreéiert Kontrollorgan fir dëst och kënnen ze garantéieren. 80.000 € fir Spillplazen auszebesseren oder och ëmmer erëm kleng Saachen ze erneieren oder ze verbesseren.

Héichwaassermoossname vun der "Albaach":

Folgend Aarbechte stinn um Programm:

- Bypass am Park vum Domaine thermal

- Déifleeë vum Parking "an der Kaz" zu Altwis an der Munnerefer Strooss

Budget rectifié 2014: 600.000 €

Budget 2015: 350.000 €

Säit ville Joeren si mer am gaangen an der ganzer Gemeng Héichwaassermoossnamen ze realiséieren. Iwwert all eenzelne Projet well ech elo net hei schwätze, mee déi, déi mer fir 2014 an 2015 virgesinn hunn.

Et ass schonn ugefaange ginn, an do gesitt der schonn d'Aarbechten am Park, dass do e Bypass gebaut gëtt dëst zesumme mat enger Sedimentfal fir dass d‘Baach am Park net méi esou séier verknascht. Firwat mussen déi Mesurë geholl ginn? Majo zu Munneref an zu Altwis kënnt et ëmmer erëm fir, dass d‘Baach aus hirem Bett klëmmt an et dann zu Iwwerschwemmunge kënnt, de Statistiken no all 5, 10, oder 100 Joer.

Dëst ass eng Gefor fir d‘Leit an natierlech och fir d‘Haiser déi ronderëm an deelweis och ganz no un der Baach gebaut sinn. De Bypass am Park ass gebaut gi fir dass d’Baach, wann se klëmmt, kann an dëse Bypass ëmgeleet ginn an esou de Rescht vum Laf entlaascht ka ginn.

Zu Altwis fänke mer elo mat enger neier Mesure un, an zwar déi an der Kaz. Hei geet et drëm op der enger Säit de Parking erof ze setzen, fir dass, wann d‘Baach klëmmt, dës sech kann op dem Parking ausdehnen, esou am Fong indirekt en Basseng kreéiert gëtt wou d‘Baach kontrolléiert u Vitesse an un Envergure verléiert. Zur selwechter Zäit ginn och hei 31 Parkplaze geschafe fir d‘Strooss ë bësschen ze entlaaschten, esou dass mer hei méi Plaz hunn wou d‘Leit sech kënne parken.

Etude fir d'Kontroll vum Kanalisatiounsnetz: 30.000 €

En Artikel dee mer regelméisseg am Budget stoen hunn fir dass mer ëmmer erëm gesi wou d‘Problemer bei eisem Kanalisatiounsnetz sinn. Och wann dëst kee spektakuläre Projet ass musse mer regelméisseg dru bleiwen, dass mer keng Problemer mat der Kanalisatioun kréien. Hei fält et net op wann et klappt mee eréischt wann et net méi klappt.

Bau vun engem Réckhalbaseng hannert dem Park vum Domaine thermal an Direktioun al Kläranlag: 750.000 €

An dësem Projet, dee mat 750.000 € net grad ee vun dee klengsten ass, geet et drëm, dass mer eis nei Kläranlag endlech richteg kënnen un d‘Netz uschléissen esou dass dës och zu 100 % kann hier Aarbecht ophuelen. D‘Reewaasser muss kënnen adequat ofgefouert ginn.

Adaptatiounsaarbechten a Konformitéit vun de Réckhalbasengen am Kanalisatiounsnetz: 100.000 €

Dëse Projet, dee mer nach viru kuerzem am Gemengerot haten, dëst natierlech fir den héije Subsiden nach ze kréien, ass e Projet an deem mer eis Basengen an Konformitéit setzen, an esou ze soen up to date maachen. Hei ginn 2 Reecher agebaut esou dass Verknaschtungen zeréckgehale ginn an net an d‘Kanalnetz komme mee hänke bleiwen an esou direkt aus dem Baseng erausgeholl kënne ginn.

Den Total fir d'Gestioun vun den Ofwaasser ass 1.030.000 €. Dat ass eng stolz Zomm déi een och net direkt gesäit wann se verschafft gëtt, mee ass néideg dass mer och weider hin e Kanalnetz hunn wat adequat a gutt ka fonctionnéieren.

Verstäerke vun der Sécherheet am Stroosseverkéier: 30.000 €

D‘Sécherheet am Stroosseverkéier ass eppes wat ëmmer erëm muss verbessert ginn, a wat ëmmer erëm muss gekuckt ginn. Hei hu mer 30.000 € am Budget stoe fir dass mer kënne verschidden Aarbechte maachen. Iwwer dëse Budget sinn zum Beispill déi nei Luuchten an der "avenue Lou Hemmer" bezuelt ginn an op dëser Plaz ass jo en 2. Zebrasträife gemaach ginn, an och eng Verengung vun der Strooss, dass zum Deel d‘Autoe méi lues fueren an zum aneren d‘Leit méi e kuerze Wee hunn fir iwwer d‘Strooss. Zur selwechter Zäit sinn och d‘Trottoiren op 0 gesat ginn, also dass ee mat engem Rollator oder mat engem Rollstull kann ouni Problem iwwert Strooss fueren.

Bau vun enger Stützmauer tëschent der "Schléiwegaass" an der "rue John Grün", souwéi d'Erneiere vun der Trap op dëser Plaz - Bau vun enger Reewaasserachs an Erschléisse vun enger Plaz tëschent den Haiser No 4 an No 8 an der "Schléiwegaass": 800.000 €

Baulücke sinn ëmmer erëm Froen déi d‘Politik sech stellt, op dëser Plaz hunn mer eng grouss Baulück déi awer elo wäert geschloss ginn. 3 Promoteuren hunn hei Projeten, déi mer jo och schonn am Gemengerot gesinn hunn, fir dës Plaz nei ze amenagéieren. An deem Zesummenhang muss eng grouss Stützmauer erneiert ginn. Dëst natierlech am Dialog mat de Proprietairë vun deem ënneschten Deel. No Entrevuen mat dëse Leit ass den Accord fonnt gi fir dës nei ze bauen.

Op der anerer Säit hu mer eis schéin Trap déi d'"Schleiwegaass" mat der Ënneschtgaass verbënnt mee déi lues awer sécher verfall wär. Fir dass och weiderhin d‘Schoulkanner an d‘Leit dës Trap kënne benotze, gëtt se frësch gemaach an d‘Aarbechte gi séier virun.

Infrastrukturen am Rousebierg - Aarbechten am Zesummenhang mam Logement social: 750.000 €

Dës Aarbechte sinn dësen 8. Dezember unanime vum Gemengerot gestëmmt ginn. Bei dësem Projet geet et drëm, endlech d'Ëmsetze vum PAP "rue des Rosiers" an d‘Hänn ze huelen, zesumme mat Privatleit an dem "Fonds de Logement". E groussen Avantage vun dësem Projet ass och, dass d'"rue des Rosiers" nei gemaach gëtt. Dëst net nëmme bei den Infrastrukture mee och d‘Strooss mat den Trottoiren. Wann d‘Aarbechten hei ofgeschloss si gëtt d‘Gemeng Proprietaire vun den neie Querstroossen an eng flott nei Spillplaz gëtt gebaut.

Neigestaltung vun der "Allée St Christophe" an der "Place Pigalle": 500.000 €

Eis Haaptstrooss ass e Projet dee mer scho säit laangem wëllen ugoen, e Projet deen awer vum Ministère op 2018 verluecht ginn ass. D‘Gemeng muss awer a verschidden Deeler ufänken. Hei handelt et sech em d'"Place Pigalle" also déi Plaz op där ëmmer d‘Dëppefester vun de Veräiner aus dem Duerf waren. De Projet mat deene flotten Trapen ass jo schonn 2011 an enger ëffentlecher Versammlung erkläert ginn.

Zur selwechter Zäit ginn op der anerer Säit, also an der "Allée St Christophe" d‘Infrastrukturen nei gemaach an d‘Stroosseféierung en bësse geännert fir dass hei méi Plaz fir de Commerce ass an dass mer hei eng Zort 'Shared Space' kréien, wou d‘Leit an d‘Autoen am Aklang matenee kennen zirkuléieren. Dëse Projet leeft natierlech am Aklang vun deenen neie PAPen déi hei gebaut ginn, esou dass mer um Niveau vun den Infrastrukture prett sinn. Natierlech awer gesäit ee wann dëse Projet ofgeschloss ass schonn zum Deel wéi déi nei Strooss dono wäert ausgesinn.

Färdegstelle vum Rond-Point a vun der Kirfechtstrooss op der Ellenger Gare: 250.000 €

De Rond-Point deen hei gebaut gëtt ass sécherlech e Problem während der Bauzäit fir d‘Leit déi hei wunnen. D‘Stroossen si gespaart, de Stepps an de Knascht ass present mee et muss ee soen dass mer ganz gutt viru kommen an dass dëse Projet am Summer 2015 scho wäert fäerdeg sinn. Esou dass hei fir méi Sécherheet am Stroosseverkéier gesuergt ginn ass.

Réaménagement vum Zentrum vun Altwiis ("rue J. P. Molitor", "rue Emile Kohn" a Kierchestrooss): 250.000 €

D'Aarbechten am Zentrum vun Altwiis fänken endlech a un. Eier mer dës Aarbechte konnten ufänken, hu mer missen d‘Haaptstrooss frësch maachen an d'Infrastrukture vun ënnen no uewe missen nei verleeën. D’Infrastrukturen an der "route de Luxembourg" an an der Munnereferstrooss sinn ofgeschloss an elo kënne mer un den Zentrum goen. D‘"rue J. P. Molitor" gëtt komplett frësch gemaach, Parkplazen an Trottoirë ginn amenagéiert. Et gëtt einfach alles nei gemaach an de Belag och. Kanal, Waasser, Gas, Elektresch, Eltrona a Post ginn hei verluecht. Fir an deenen nächsten Exercicer kënne weider ze fuere wäerte mer elo 2 Joer laang en Chantier hunn mee dëst ass net ze evitéieren. Och d‘"rue Kohn" an de Kierfechtswee ginn nei gemaach.

Den Total vun den Investitiounen an de Stroossebau fir de Budget 2015 sinn 3.585.000 €. Vill Suen déi awer gutt an d‘Liewe vun eiser Gemeng investéiert sinn.

Installatioun fir den Iwwerwaachungssystem vum Drénkwaassernetz: 60.000 €

Hei geet et drëm eis Reservoiren elektronesch ze iwwerwaachen. Iwwer Computer an Handy kënnen esou eis Leit zu all Moment kucken op keng Problemer an eise Reservoiren entstane sinn, gegebenefalls kann och iwwert Computer den Niveau vum Waasser gehuewen oder gedréckt ginn. Zur selwechter Zäit kann dann, wann e Problem géing entstoen, direkt iwwer de "sms to Citizen" d‘Leit informéiert ginn.

Transformatioun vun der aler Wiisser Schoul:

Dee ganze Projet mat den Aussenaarbechte kascht 3.000.000 €. Eis Museksschoul vergréissert sech ëmmer méi, nei Course ginn ugebueden an d‘Engagement vun eisen Enseignanten a vum Responsabel ass ganz grouss. Ëmmer méi Kanner an Erwuessener kommen an eis Museksschoul.

An Zesummenaarbecht mat der Musekschoul a mat de "Wiisser Leit" ass hei en Projet entstanen, deen de Patrimoine vu Wiiss respektéiert. Raim fir d‘Solfegecoursen, kleng Raim fir den Eenzelunterrecht entstinn. Am Keller ass och e Percussiounssall an um 

Rez-de-chaussée entsteet e grousse Festsall. Esou dass och Wiiss en Festsall huet dee kann ënnerdeelt ginn a wou verschidden Aktivitéite vun de 'Wiisser Leit', dem Ping Pong oder enger anerer Associatioun kënne stattfannen. Déi Investissementer déi ech hei opgezielt hunn si fir 7.620.000,00 €.

Ech wëll nach dem Schäfferot an de Mataarbechter vun der Administratioun och dëst Joer Merci soe fir d’Realisatioun vun dësem Budget.

Ech wënschen Iech all an Äre Famille schéi Feierdeeg an eng gutt Gesondheet fir 2015.

Ech soen Iech Merci fir Äert Nolauschteren.