Sie sind hier

Budget 2018

News Budget Claude Schommer

Bevir meng Kolleginnen de Budget aus der Vue vum Enseignement, vum Patrimoine a vum soziale Beräich erklären, maachen ech e méi allgemenge Rapport du dësem Budget 2018. Punktuell well  ech awer och nach besonnesch op de Logement an den Tourismus agoen.

Allgemeng kann ee soen, dass dës Majoritéit eng Finanzpolitik fiert, déi een als « bon père de famille » ka bezeechnen. Wéi och déi aner Joeren ass dëse Budget mat vill Iwwerleeung, Vir- a Wäitsiicht geplangt ginn.

Eng gesond Finanzpolitik aus deene leschte Joeren erlabt et eis fir den Exercice 2018 d’Investitiounen nach emol an d’Luucht ze setzen a Projeten ze verwierklechen, déi zur Liewensqualitéit vun de Bierger bäidroen. 2011-2017 ass keen neien Emprunt gezunn gin, Saach déi leider vun der Oppositioun kritiséiert ginn ass. An dëser Legislatur gesäit een awer virwat dass dëst fir eis Gemeng an eis finanziell Situatioun esou wichteg war. Elo hu mir Reserven, sinn nëmmen niddreg verschold an sinn also finanziell prett fir esou grouss Projete wei de Velodrome mat Piscine an d’Restauratioun vun eiser Haaptstrooss kënnen ze realiséieren.

Dëse Budget gesäit, op ordinärer Säit, knapp 25 Mio € Recette vir, dat sinn 4,5 Mio méi wéi de Budget Rectifié 2017. Wann een de Budget awer liest gesi mir dass ronn 1,8 Mio Recetten duerch d’Aschreiwe vum Fonds de réserve entstinn a ronn 1,8 Mio duerch den Remboursement vum Staat fir d’Locatioun vun enger eventuel gebautener Struktur fir en Lycée zu Munneref.

Am Kader vun der Gemengefinanzreform sinn den ICC (Gewerbesteier), an d’Dotatioun vum Staat (FDCF), duerch de Fonds de Dotation Globale de Communes (FDGC) ersaat ginn. Mat engem Montant vun iwwer 13 Mio € hu mir bei dëser Funktioun an eisem Budget par Rapport zu 2017 eng Hausse vun 4,93%.

Well mir jo awer de Boni vun de Konte vun de leschte Joere kennen, mengen mir dass d’Aschreiwe vun engem Emprunt an d’Asetze vum Fonds de réserve nëmmen eng reng budgetär Equilibréierungsmoosnam sinn, esou dass mir nach net 2018 op en Emprunt zeréckgräife mussen. En Emprunt wäert awer an dëser Legislaturperiod gezunn ginn, esou wéi et och schon an der Schäfferotserklärung, transparent gesoot ginn ass.

Wat déi ordinär Dépensen ugeet, esou kann ee feststellen, dass mir hei eng Hausse vun 2 Mio € par Rapport zu 2017 hunn. Dës ass gréissten Deels (ronn 1,8 Mio) duerch d’Locatioun vun enger eventuel gebautener Struktur fir e Lycée zu Munneref z’erklären, déi awer zu 100 %, duerch de Staat, op der Recettesäit erëmzefanne sin.

D’nächst Joer sollen nei Leit agestallt ginn – dëst dréit natierlech dozou bäi, dass déi ordinaire Ausgaben an d’Luucht ginn, ma vill méi wichteg awer ass et ervir ze hierwen, dass een heimatt de Service um Bierger verbessert an d’Liewensqualitéit weiderhin garantéiere kann.

Ze begréissen ass awer och, dass d’Montante bei den ordinären Ausgaben weiderhin eng sozial fair a cohérent Linn presentéieren – esou sinn fir de ganzen Artikel 2 (affaires sociales) 2,1 Mio € virgesinn. Suen, déi der breeder Gesellschaft sollen zu Gutt kommen, fir déi neideg Moyenen ze garantéieren, fir dass jiddereen, egal oder jonk oder aal, sech hei an der Gemeng ka wuelfillen.

Wéi mir et och schon an eiser Stellungnam zur Schäfferotserklärung bemierkt hunn, wäerten déi nächst Zäit ambitiéis, awer realistesch Projeten ugepack an duerchgezu ginn. Munneref ass eng Gemeng déi wiisst, net nëmmen a senger Awunnerzuel, mee besonensch a sénger Liewensqualitéit.

Wéi ech et virdrun schon erwähnt hunn, fiert dës Majoritéit, eng « politique en bon père de famille ». E kapitalen Aspect ass heibäi de Projet um Grëmelter, wou jo e ganze Sportskomplex soll entstoen. Dësen ass direkt a puer Artikelen opgedeelt, an ass och een Deel vun der Erklärung fir déi importent Hausse bei den dépenses extraordinaires. Dëse Sportkomplex gëtt kompletéiert duerch e neie Schoulkomplex, wou weider 2,3 Mio  op verschiddenen Artikelen budgetiséiert ginn.

E weideren interessanten Projet an eisem extraordinaire Budget ass d’Neigestaltung vun eiser Haaptstrooss zu Munneref. 2,6 Mio sinn dofir agschriwen an hu fir dësen Deel vun den Aarbechten keng Contrevaleur an den extraordinaire Recetten. Heifir gëtt awer den éischten Deel, vun der Maison Relais un bis bei d’Residence Vermond, komplett frësch gemaach.

Dono geet et weider op der anerer Sait,  bis an d’Avenue des Bains.

Dëst ass e wichtege Projet fir den neien Zentrum vu Munneref mat der Avenue des Bains ze vebannen, dass esou d’Awunner, mee awer och d’Curisten an Touristen, eng Haaptakaafsstrooss fannen –  et gëtt eng Zocht Verbindung vum Quartier des Bains mam Brill.

Wann mir schon vun den Toursiten schwetzen ass et wichteg z’ernimmen, dass mir direkt 2 nei Posten am Budget virgesinn hunn, fir den Toursimus an eiser Gemeng ze stärken. Heirëm gee et an enger éischter Linn, den Office du Tourisme ze professionnaliséieren. Dëst bréngt der Organisatioun vum Syndicat eng grouss Vereinfachung.

Zur selwechter Zäit musse mir als 1. Touristesch Gemeng am Osten eis eng mei profesionell Visibilitéit no baussen ginn, dofir stelle mir 2018 en Stad an Toursimusplaner an. Dësen iwerhëllt dann och d’Aarbechte vun deem externen Bureau dee mir bis elo haaten.

E goussen Artikel, esouwuel am extraordinaire wéi am ordinairen Deel ass alles waat den Logement „à coût modéré“ hei an der Gemeng ugeet. Natierlech hu mir 2 gréisser Renovatiounsprojete déi mat ronn 700.000€ budgetiséiert sinn: hei geet et, ënner anerem, em d’Haus 4A, rue John Gruen hei zu Munneref, dëse Projet war schon am Gemengerot a g!ett 2018 realiséiert, natierlech och hei erëm mat der Hellef vu 75% vum Staat.

E PAP an der Munnereferstrooss zu Altwiis waert och finaliséiert ginn, dofir stinn 20.000 € am Budget, esou dass mir och hei 2018 dësen PAP kënnen ofschléissen.

Daat heescht also am Resumé, dass mer 2018 2 nei Logementer waerten op de Marché locatif ginn an en PAP wou nei Wunnunitéite waerten enstoen. Wann een also am Budget kuckt, gesäit een dass mir vill an deem Beräich realiséieren.

Zur selwechter Zäit waert och Ufank 2018 de PAP „Hinter der Kirch“ op den Instanzewee geschéckt, esou dass mir hei e grousse Projet mat iwer 200 Wunnunitéite fir Familljen, zum Deel natierlech zu vergënschtegte Konditiounen, waerten hei am Duerf geschaaf ginn.

Ech well op dëser Plaz awer nach alle Beamten, besonneg awer dem Claudine Guill an dem Olivier Bohler e grousse Merci soen fir hir Aarbecht beim Opstelle vum Budget. Ech wënschen och alle Mataarbechter schéi Feierdeeg an e gudde Rutsch an d’néit Joer.

Merci.

AnhangGröße
PDF icon budget_2018_claude_schommer.pdf84.37 KB